''Basic Instinct'' - 2003 - 80 x 100 cm

"Basic Instinct"   2003   80 x 100 cm